FDA/EMEA 认可的CHO细胞系开发平台
 
 FDA/EMEA 认可的CHO细胞系开发平台

?  载体构建

?    合成目的基因并克隆到细胞表达载体

?    测序验证重组载体

?  稳定细胞系建立

?    稳定转染

?    筛选阳性克隆

?    放大培养,检测稳定性 

?  适用于大规模生产的稳定细胞系开发

?    优化各种细胞培养条件

?    分析细胞生长率、传代比率和细胞稳定性

?    放大培养、蛋白纯化和生物工程开发

公司地址:中国上海浦东新区张江高科春晓路300号 电话: 86-21-50275409电子邮箱: BD@kandatech.cn
2018年最新白菜网